8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 4. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 4. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 4. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 4. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Zekât, Allah’ın emri olarak ihtiyaç sahibinin zen­gin üzerindeki hakkıdır ve yalnızca Allah rızası için verilir.

II. Zekât, temiz ve helâl kazançtan verilmeli, bunun için helâl kazanç elde etmeye gayret gösterilmeli­dir.

III. Zekât için malın iyisi seçmeli, malın kötüsü zekât olarak verilmemelidir.

IV. Zekâtta akrabaya yakınlık derecesine göre önce­lik verilmeli, önce anne babadan başlanmalıdır.

Zekât ile ilgili verilen bilgilerden hangi öncülde yanlışlık yapılmıştır?

1. IV
2. II
3. III
4. I

2. Soru

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha ha­yırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Bakara suresi, 271. ayet)

Verilen ayette vurgulanan ana konu aşağıdakiler­den hangisidir?

1. Yardımların gizli olarak yapılmasının daha makbul olduğu
2. Yardımların, günahların arınmasında tek araç olduğu
3. Allah’ın yapılan her hayırdan haberdar olduğu
4. Manevi yardımların maddi yardımlardan daha önemli olduğu

3. Soru

I. Akraba ziyareti yaparak insanlara hal hatır sor­mak.

II. Yakını vefat eden birine baş sağlığına gitmek.

III. Hasta olan bir kişinin bakım masraflarını karşıla­mak.

IV. İhtiyaç sahibi öğrenciye eğitim bursu vermek.

Verilenlerden hangileri maddi yardımlaşmaya ör­nektir?

1. III ve IV
2. I ve II
3. II, III ve IV
4. I, II ve IV

4. Soru

“İki kimsenin arasını bulup barıştırmak sadakadır. Bir kimseye bineğine binmede veya eşyasını koymada yardım etmek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Na­maza gitmek için atılan her adım sadakadır. Yoldaki rahatsızlık veren şeyleri kaldırmak da bir sadakadır.“ (Buhari, Siyer, 128)

Verilen paragrafta vurgulanan ana konu aşağıda­kilerden hangisidir?

1. İnsanlara maddi olanaklar sağlayan her yardım sadakadır.
2. Sadaka vermek için zengin olma şartı yoktur.
3. Sadaka, sadece manevi yardımlarla gerçekleştirilir.
4. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her iyilik sadaka kapsamındadır.

5. Soru

“Cömert mümin, Allah’a yakındır, Cennete yakındır, insanlara yakındır, Cehennemden uzaktır…“ (Tirmizi)

Verilen hadisten,

I. Yardımlaşma zengin ile fakir arasındaki adaletsiz­liği giderir.

II. İnsanlara yardım eden kişi Allah katında değerlidir.

III. Malını başkalarıyla paylaşan kişi ahiret hayatında cennet ile ödüllendirilecektir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve II
2. II ve III
3. I, II ve III
4. Yalnız II

6. Soru

Zekât ve sadaka zenginlerde şefkat ve merha­met duygularını geliştirir. Bu sayede fakirler onla­rın mal ve mülküne göz dikmezler. Böylece top­lumda hem sosyal denge oluşur hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları kuvvetlenir. Allah da, zekât ve sadakası verilen malı korur ve bereket­lendirir. Bu konu Kur’an’da şu ayetle ifade edilmiştir: “…………………………...........………….”

Verilen boşluğa gelebilecek en uygun ayet aşağı­dakilerden hangisidir?

1. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
2. “Onların mallarından kendilerini temizleyen ve (günahlardan) arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et...“ (Tevbe suresi, 103. ayet)
3. “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır..” (Bakara suresi, 271. ayet)
4. “İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet)

7. Soru

“Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.” (Bakara suresi, 271. ayet)

Ayetin emrini yerine getiren kişide aşağıdaki duy­gulardan hangisinin varlığından bahsedilemez?

1. Cömertlik
2. Diğerkâmlık
3. Özveri
4. Cimrilik

8. Soru

Hz. Ebu Bekir, Mistah ve ailesinin geçimini üstlenmişti. İftiraya karıştığı için, Hz. Aişe’nin hizmetinde bulunan Mistah’ın annesi bile oğluna kızıyordu. İslam Tarihin­de İfk Hadisesi diye bilinen bu iftira furyası, hem Hz. Peygamber’in, hem de davanın ikinci adamı olan Hz. Ebu Bekir’in aile hayatına saldırıydı. Hz. Ebu Bekir, bu olaydan sonra Mistah’a yardım etmeyeceğine dair ye­min etti. Bunun üzerine Allah “İçinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolun­da hicret edenlere, vermemek için yemin etmesinler, affetsinler, geçsinler. Allah’ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah bağışlayandır, merhametli olandır.” (Nur suresi, 22. ayet) ayetini indirdi.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi paragrafın ana düşüncesini oluşturmaktadır?

1. Ak akçe kara gün içindir.
2. İyilik eden iyilik bulur.
3. Hayırlı dost, hayırsız akrabadan iyidir.
4. İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin işidir.

9. Soru

Peygamberimiz bir hadiste “Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat.” buyurmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi hadiste övülen davranış­lardan sayılmaz?

1. İyi öğrenciler yetiştiren öğretmene o öğrencilerden dolayı ecir vardır.
2. Meyve ticareti yapan kimseye diktiği ağaçlar için ecir vardır.
3. Kuyu açtıran bir kişiye o kuyudan su içildikçe ecir vardır.
4. Faydalı bir kitap yazarına o kitap okundukça ecir vardır.

10. Soru

Talha, Din kültürü dersinde öğretmeninin anlattıkların­dan etkilenerek arkadaşlarına etraflarında defter ve kalem alamayan öğrencilerin bulunduğunu ve bunun­la ilgili okulda bir kampanya başlatmak istediğini söy­ler. Arkadaşları da Talha’ya yardım edeceklerini, O’nu bu çalışmada yalnız bırakmayacaklarını söylerler ve başlattıkları kampanya kısa sürede başarıya ulaşır.

Aşağıdakilerden hangisi Talha’nın öğretmeninden dinlediği ve etkilendiği ayet olabilir?

1. “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. “ (Necm suresi, 39. ayet)
2. “O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır…” (Secde suresi, 7. ayet)
3. “Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
4. “İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor…(Muhammed suresi, 38. ayet)

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu