8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 3. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 3. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 3. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 3. Deneme Sınavı

1. Soru

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yok­sula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de teşekkür bekliyoruz. Biz, çetin ve belalı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına uğramaktan) korkarız derler” (İnsan suresi, 8-10. ayetler)

Ayet aşağıdaki kavramlardan daha çok hangisi ile ilişkilidir?

1. Tevekkül
2. Empati
3. Cömertlik
4. Fedakârlık

2. Soru

Ayşe Hanım’ın 70 gr altını bulunmaktadır. Bu malın zekâtını, ihtiyaç sahibi kardeşine 1/40 (%2,5) oranın­da vermiştir.

Buna göre Ayşe Hanım, zekât ile ilgili aşağıdaki­lerden hangisinde yanlışlık yapmıştır?

1. Zekâtın nisap miktarında
2. Zekât verdiği malın cinsinde
3. Zekât verdiği kişide
4. Zekât verdiği oranda

3. Soru

Toplumda, ihtiyacı olanlara yardım etmek, sahip oldu­ğumuz imkânları onlarla paylaşmak hem dini hem de insani bir yükümlülüktür.

Verilen bilgi hadislerden hangisiyle konu olarak benzerlik göstermemektedir?

1. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”
2. “Sadaka vermek malı eksiltmez...”
3. “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
4. “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur.”

4. Soru

I. Zekât; altın, gümüş, para, ticaret malları, büyük ve küçükbaş hayvan, toprak ürünleri ve madenler gibi mallardan verilir.

II. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların zekât oranla­rı aynıdır.

III. Kişi zekât vermeye bakmakla yükümlü olduğu ki­şilerden başlamalıdır.

Zekât ibadetiyle ilgili yanlış bilginin yer aldığı ön­cül, aşağıdakilerden hangisidir?

1. I ve III
2. II ve III
3. I ve II
4. Yalnız I

5. Soru

Nisap, yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 g altın veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır. Zekât, en az nisap miktarı mala sahip, dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Zekât verme­nin hükmü farzdır.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı paragraf­ta yoktur?

1. Zekâtın dini hükmü nedir?
2. Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir?
3. Nisap ne demektir?
4. Kimler zekât vermekle sorumludur?

6. Soru

Kur’an-ı Kerîm’in pek çok ayetinde, Müslümanlar yar­dımlaşmaya teşvik edilmiştir. Bu ayetlerden birinde Allah şöyle buyurmaktadır: “…………….................................................……………… ” Tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığını düşünürsek, dinimizin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğunu daha iyi kavrayabiliriz.

Verilen boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisi ya­zılmalıdır?

1. “...Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)
2. “İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” (Maide suresi, 2. ayet)
3. “... Zekatı hakkıyla verin...” (Bakara suresi, 43. ayet)
4. “İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. “ (Necm suresi, 39. ayet)

7. Soru

Her insan yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bilerek buna göre davranışlarına yön vermelidir. Yar­dımlaşma ve dayanışmadan uzak olan kişiler bencil­leşir. Zor gününde yanında başkalarını görmek iste­yen herkes yardıma ihtiyacı olan insanlara mutlaka yardımda bulunmalıdır. Yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bulunan insanlardan oluşan toplumlar mil­let olma bilincini de içlerinde taşıyan insanlardır. Bu kişiler zor duruma düştüklerinde yalnız kalmaz ve her zaman yanlarında başkalarının yardımını hissederler.

Verilen paragraf doğrultusunda aşağıdaki yargı­lardan hangisine ulaşılamaz?

1. Her insan paylaşma ve yardımlaşmaya gereken önemi vermeli bu konuda hassas davranmalıdır.
2. Paylaşma ve yardımlaşmadan uzaklaşan toplumları büyük bir tehlike beklemektedir.
3. Paylaşma ve yardımlaşmayı önemseyen bireyler sosyalleşir.
4. İnsan, topumun bir üyesidir paylaşma ve yardımlaşmaya muhtaçtır.

8. Soru

• “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. (O) bilendir.” (Baka­ra suresi, 261. ayet.)

• “...Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onun yeri­ne yenisini verir...” (Sebe suresi, 39. ayet.)

Verilen ayetler doğrultusunda,

I. Allah rızası için yapılan harcamalar malın bereket­lenmesini sağlar.

II. Yapılan yardımların karşılığını Allah fazlasıyla verir.

III. Yardımlar sadece maddi olarak yapılmalıdır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I, II ve III
2. I ve II
3. II ve III
4. I ve III

9. Soru

Zenginlerin zekât ve sadaka vermeleri, maddî ve ma­nevî yönden temizlenmelerini sağladığı gibi, hem de kişisel olarak aşırı mal biriktirme hırsı ile cimrilik gibi kötü huy ve alışkanlıkları da giderir. Zekât ve sada­ka insanların bu konudaki aşırı hırslarını yavaşlatıp, normale döndürmekte ve “çok para ve mal kazanıp, üzerine oturma” anlayışı yerine, “çok kazanıp, çok yardımda bulunarak onun hazzını yaşama ve mutlu­luğuna erme” anlayışını kazandırmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metinle doğ­rudan ilgili değildir?

1. “Bütün inananlar, kardeştir...”( Hucurât suresi, 10. ayet.)
2. “Bunlar sahip oldukları mallarda muhtaç ve yoksulların belli bir hakkının bulunduğunu unutmazlar.” (Meâric suresi, 22-25. ayetler)
3. “Onların mallarından sadaka (zekât) al. Bununla onları (günahlarından) temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin.” (Tevbe suresi, 103. ayet)
4. “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi” (Zariyât suresi,19. ayet)

10. Soru

İslam dininde: “veren el, alan elden üstündür” anlayışı vardır. Bu anlayış bize iki şeyi hatırlatır: Birincisi; çalı­şıp kazanmayı ve zengin olmayı, ikincisi ise; kazanı­lan mal ve paraya esir olmayı değil, onu esaretimize ve yönetimimize almayı… Öyle ise bireysel mutluluk için, el açan olmak değil, el açanlara yardımcı olmak hedeflenmeli, toplumsal olarak ise, dağıtılan mal ve paranın insanlar arasında meydana getireceği sevgi ve saygı paylaşılmalıdır.

Paragrafta paylaşma ve yardımlaşmanın hangi yö­nüne değinilmiştir?

1. Maddi ve manevi yönlerinin neler olduğuna
2. Bireyde ve toplumda meydana getirdiği olumlu etkilere
3. Karşılıksız yapılması gerektiğine
4. Ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiğine

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu