8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 2. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 2. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 2. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 2. Deneme Sınavı

1. Soru

Vermeli, çok vermeli…

Malın kırkta birini,

Yoksula yedirmeli.

Sağlığın zekâtını,

Yaşarken ödemeli.

Sağ elin verdiğini,

Sol elin bilmemeli.

Ali Sacit Türker

Verilen şiirde zekât ibadetiyle ilgili,

I. Ne kadar verilmesi gerektiği,

II. Nasıl verilmesi gerektiği,

III. Kimlere verilmesi gerektiği,

Hangilerine değinilmiştir?

1. III ve IV
2. I ve II
3. I, II ve III
4. II ve III

2. Soru

Zekât ile ilgili olarak verilen,

I. Para, altın ve gümüşte zekât oranı 1/40’tır.

II. Zekât verilecek malın gelir getiren cinsten olması gerekir.

III. Zekât verirken anne, baba ve çocuklara öncelik tanınmalıdır.

IV. Zekât verilecek malın veya paranın iki yıl süreyle sahibinin elinde bulunması gerekir.

İfadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylene­bilir?

1. I, II ve IV
2. I ve II
3. II ve III
4. I, II ve III

3. Soru

“Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat.” (Müslim)

Verilen hadiste altı çizili ifadenin kapsamında olan davranışlara aşağıdakilerden hangisi örnek ola­maz?

1. İnsanların hizmetine sunmak için yol, köprü ve çeşme yaptırmak.
2. Eğitim, öğretim ve bilimin gelişmesi adına okul yapmak.
3. İnsanların alış veriş yapmasını kolaylaştırmak amacıyla alış veriş merkezi açmak.
4. İnsanlara şifa sunmak adına hastane yapmak.

4. Soru

İnsanlar, maddi yönden olduğu kadar manevi yönden de başkalarına ihtiyaç duyarlar.

Buna göre,

I. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılması

II. Yardım derneğine para bağışında bulunulması

III. Hasta olan birinin sıkıntısının paylaşılması

Hangileri manevi paylaşmaya örnek olarak verile­bilir?

1. I ve III
2. Yalnız II
3. I ve II
4. Yalnız I

5. Soru

İnsanlara yardım etmek için zengin olmak gerekmez. Dinimiz bollukta ve darlıkta başkalarına yardım etmeyi öğütler. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle dile getiril­miştir: “………………...........…………………………”

Verilen boşluğa gelebilecek en uygun ayet aşağı­dakilerden hangisidir?

1. “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8. ayet)
2. “… Allah yapacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet)
3. “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (Zâriyât suresi, 19. ayet)
4. “Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar… Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

6. Soru

Sadaka, Allah rızasını kazanmak için yapılan bir fedakârlıktır. Bunu yapan kimsenin Allah’ı unutmadığını ve O’na verdiği kul olma sözünü tuttuğunu gösterir. Bu yönüyle sadaka Allah’a olan sadakatin bir işaretidir. Maddi ve manevi olan her türlü yardımı kapsar.

Bu metinde sadaka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Hükmünün farz olduğu
2. Kapsamının geniş olduğu
3. Allah’ın rızasını kazanma amacı taşıdığı
4. Allah’a olan şükrün bir göstergesi olduğu

7. Soru

“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz (den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetim­lere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; na­mazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıkla­rında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenle­rin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlar­dır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” (Bakara suresi, 177. ayet)

Ayette aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

1. Sabretmek iyilik midir?
2. İyilik ne zaman yapılır?
3. Gerçek iyilik nedir?
4. İyilik nedir?

8. Soru

İslam’a göre yardımlaşma samimi niyetlerle yapılma­lıdır. İnsanın başkalarına yaptığı yardımı Allah’a ve ahiret gününe inancı gereği olarak değil de sırf çıkar elde etme amacı ile yapması o yardımdan ahirette hiç bir kazanç elde edemeyeceğini gösterir. Bu davranış sevap kazandırmayacağı gibi aynı zamanda kişiyi gü­naha götürür.

Ayetlerden hangisi metinde anlatılan konuya ör­nek gösterilebilir?

1. “Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını, insanlara gösteriş için sarfedenler de ahirette azaba uğrarlar... (Nisa suresi, 38. ayet)
2. “(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” (Bakara suresi, 195. ayet)
3. “Öyle ise akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Rum suresi, 38. ayet)
4. “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…” (Fussilet suresi, 46. ayet)

9. Soru

Peygamber efendimiz (s.a.v.) ile birlikte Medine’nin Harre mevkiinde yürüyorduk. Derken, Uhud Dağı kar­şımıza çıkıverdi. Efendimiz: Ey Ebû Zer! dedi. Buyur ey Allah’ın Resûlü! Emrine amadeyim, dedim. Hz. Peygamber: Yanımda şu Uhud Dağı kadar altın olsa, bu beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığım­dan başka, yanımda bir dinar bulunduğu halde üç gün geçmesini istemem. Elleriyle önüne, sağına, soluna ve arkasına verme işareti yaparak; yanımda bulunanı, Allah’ın kullarına şöyle şöyle dağıtmak isterim.” buyur­du. Sonra yoluna devam etti ve şöyle dedi: “Dünya­da varlığı çok olanlar, ahrette sevapları az olanlardır. Yalnız sağına, soluna ve ardına şöyle, şöyle verenler müstesnadır. Fakat onlar da ne kadar azdır.” buyurdu.

Hadisin konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

1. İslam’ın paylaşmaya verdiği önem
2. Paylaşmanın Allah katında değeri
3. Paylaşmanın nelerden olacağı
4. Paylaşmanın önemi

10. Soru

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)

Ayet zekât ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangi­sine işaret etmektedir?

1. Zorunluluğuna
2. Kimlerin vereceğine
3. Ne kadar verileceğine
4. Nelerden verileceğine

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu