Peygamber ve İlahi Kitap İnancı6. SINIF

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Ünite Özeti

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Ünite Özeti:


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitemizin özeti bu yazımızda yer almaktadır. Yüce Allah, insanlık tarihinden bugüne kadar pek çok peygamber göndermiştir. Bunların sayısı hakkında kesin bir bilgimiz bulunmamaktadır.  Lakin Yüce Allah yine Kuranı Kerimde bize her milletin bir uyarıcısı olduğunu bildirmiştir.


İçindekiler:

 1. Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
 2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
 3. Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
 4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
 5. İlahi Kitaplar
 6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem
 7. Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. Allah’ın Elçileri: Peygamberler

Peygamber kelimesi sözlük anlamı olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir. Dini bir terim olarak ise; Yüce Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere peygamber denir

Peygamberlere iman, imanın altı esasından biridir. Peygamberlere iman demek, insanlara doğru yolu göstermek için, Allah tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine, bu kimselerin Allah’tan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah her Müslümana, aralarında herhangi bir ayırım yapmadan bütün Peygamberlere inanmayı farz kılmıştır.

“Peygamber de kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine iman ettiler. Allah’ın Peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız…” Bakara Suresi 285. Ayet

Kuranı Kerimde bazı peygamberlerin adı belirtilmekte, bunlardan bir kısmının ise hayat hikâyeleri ve inkarcılara karşı tevhid mücadelesi bizlere anlatılmaktadır. Kuranı Kerimde 25 peygamberden bahsedilir.

Hz. ÂdemHz. İdrisHz. NuhHz. HudHz. Salih
Hz. İbrahimHz. İsmailHz. LutHz. İshakHz. Yakub
Hz. YusufHz. EyyubHz. ŞuaybHz. MusaHz. Harun
Hz. DavutHz. SüleymanHz. ZülkiflHz. İlyasHz. El-Yesa
Hz. YunusHz. ZekeriyaHz. YahyaHz. İsaHz. Muhammed

Bunlardan başka Kur’an-ı Kerîmde isimleri geçen fakat peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bilgi olmayanlar vardır ki; bunlar da şunlardır:

 • Üzeyir
 • Lokman
 • Zü’lkarneyn

Peygamberlikle İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar:

Resul:  Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.

Nebi: Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.

Risalet ve Nübüvvet: Yüce Allah’ın (c.c.) gönderdiği emir ve yasakları, vahiyleri, ilahi ilkeleri alıp insanlara dinî gerçekleri duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik demektir. Risalet de nübüvvetle eş anlamı olan bir kavramdır.


2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Yüce Allah, peygamberlerinde bizler gibi insanlar olduğunu bildirmiş olsa da, onların diğer insanlardan farklı bazı özellikleri vardır. Onlar, Allah (cc) tarafından elçilik görevi için özel olarak seçilmiş insanlardır. Bütün peygamberler, kendilerine vahiy gelmeden önceki hayatlarında da toplumları tarafından doğru sözlü, dürüst, güvenilir, zeki, kötü işlerden ve günahlardan uzak duran insanlar olarak bilinirlerdi. Yüce Allah (cc), peygamberleri görevlendirirken onlara bazı üstün özellikler vermiştir. Bu özellikler sayesinde peygamberler görevlerini en güzel şekilde yerine getirmişlerdir. Bütün peygamberlerin sahip olduğu bu ortak özellikler şunlardır:

Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan söylemezler. Oldu dedikleri olmuştur, olacak dedikleri zamanı gelince mutlaka olacaktır.

Emânet: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet etmezler.

Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek zekâ sahibidirler.

İsmet: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.

Tebliğ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan insanlara bildirmişlerdir.


3. Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Peygamberlerin görevlerinden biri de insanlara örnek olmaktır. Allah’ın (c.c.) elçileri olan peygamberler inançta, ibadette, ahlakta insanlara örnek ve önder olmuşlardır. Samimi inançlarıyla, inançları uğrunda yaptıkları mücadelelerle, Allah (c.c.) yolunda çektikleri sıkıntılarla, yaşayışlarıyla, üstün ahlaki özellikleriyle insanlara rehberlik etmişlerdir.

Bütün peygamberler, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi emirleri, ilkeleri öncelikle kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar, gerek ibadetleri yaparak gerekse Allah’ın (c.c.) diğer emirlerini yerine getirerek topluma örnek olmuşlardır. Böylece insanlara dinin nasıl yaşanacağını, ibadetlerin nasıl yapılacağını, nasıl ahlaklı bir insan olunabileceğini göstermişlerdir. Peygamberler, dinin emir ve yasaklarını öncelikle kendileri uygulamışlardır. Dinin isteklerini hayata geçirmenin zor olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır.

 • Eyüp Peygamber (a.s.), çektiği sıkıntılar karşısında hiçbir zaman Allah’a (c.c.) isyan etmemiş, her zaman sabırlı olmuş ve Rabb’inden (c.c.) yardım dilemiştir.
 • Hz. Yusuf (a.s.) küçük yaşta kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Mısır’a giden bir kervan tarafından kuyudan çıkarılıp köle olarak satılmıştır. Her zaman Allah’a (c.c.) yönelmiş, ona sığınmış ve Rabb’inden (c.c.) yardım dilemiştir.
 • Hz. İbrahim (a.s.), kavminin yanlış inançlarını benimsememiştir. Onlara karşı büyük mücadeleler vermiştir. İnancı ve tevhit mücadelesi uğruna ateşe atılmayı göze almış ancak ateş onu yakmamıştır.
 • Peygamberimiz de kendisine yapılan her türlü zulüme, baskıya, şiddete rağmen her zaman Rabbine sığınmış ve ondan yardım dilemiştir. Bu sebeple Kuranı Kerimde ondan “üsve-i hasene”  “en güzel örnek” olarak bahsedilmiştir.

“Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” Ahzab Suresi 21. Ayet

Mekke

4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

Vahiy; peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı demektir.

Allah, insana bilme, düşünme gibi yetenekler vererek varlıkların en şereflisi olarak, en mükemmeli olarak yaratmıştır ve vahiy göndermekle insanlara büyük bir lütuf, yardım, iyilik ve destek sağlamıştır.

Tarih boyunca insanlar çeşitli etkenler sebebiyle zaman zaman hak yoldan sapmışlar, yanlış inançlara yönelmişlerdir. İşte Rabb’imiz;

 • İnsanın yanlış inançlara yönelmemesini, hak yola uymasını sağlamak,
 • İnsanları ibadete, güzel davranışlara, hayırlı amellere yöneltmek,
 • Yeryüzünde hayrın hâkim kılınmasını, şerrin de ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla vahiy göndermiştir.

Allah, sadece Hz. Muhammed ile bizlere değil, bizden önceki topluluklara da benzer vahiyler göndermiş ve onlara da emir ve yasaklarını bildirmiştir.


5. İlahi Kitaplar

Suhuf: Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.

Suhuflar;

Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa,

Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa,

Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa,

Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.

İlahi kitaplar:

Tevrat: Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahi bir kitaptır. Yahudilerin kutsal kitabıdır. Tevrat Hz. Musa’dan (a.s.) sonra Yahudiler tarafından tahrif edilmiş, aslını koruyamamıştır.

Tevrat

Zebur: Hz. Davut’a (a.s.) vahyedilmiştir. Tevrat gibi Zebur da Yahudilerin kutsal kitabıdır. Eski Ahid’in içinde “Mezmurlar” olarak ayrı bir bölümdür.

Zebur

İncil: Hz. İsa’ya (a.s.) vahyedilmiştir. İncil’e, Yeni Ahit (Yeni Sözleşme) de denir. İncil, Hz. İsa’dan (a.s.) yıllar sonra yazıya geçirilmiştir. Dolayısıyla İncil, Yüce Allah’tan (c.c.) geldiği şekliyle günümüze kadar ulaşmamıştır. Günümüzde Hristiyanların resmen kabul ettiği dört İncil bulunmaktadır. Bunlar, yazarlarının adıyla anılan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

İncil

Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e gönderilen son ve tek tahrif edilmeyen kitaptır.

Kuran

6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)

TRT – Alim Çocuk – Hz. Adem (a.s)

7. Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

1. Kunut Duası

“Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.”

Anlamı

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bize hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz, bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükreder, asla nankörlük etmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

2. Kunut Duası

“Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’a. Ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.”

Anlamı

“Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ulaşır.”


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ile ilgili test ve etkinliklere buradan ulaşabilirsiniz.
Kunut Duaları ile ilgili daha fazla bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu