7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 4. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 4. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 4. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?

1. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
2. Ve ileyke nes’â ve nahfid.
3. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
4. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

2. Soru

Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

1. İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir.
2. Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.
3. Evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır.
4. Bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir.

3. Soru

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür.

Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.”

(Zilzâl Suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

1. Mahşer
2. Kıyamet
3. Diriliş
4. Hesap

4. Soru

“Allah onları topladığı vakit, sanki (dünyada) sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah’ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar.” (Yunus suresi, 45. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir?

1. Mahşer
2. Diriliş
3. Kıyamet
4. Cennet

5. Soru

İslam inancına göre Hz. İsa, ne Hristiyanların iddia ettik­leri gibi bir tanrı veya Tanrı’nın oğlu ne de Yahudilerin id­dia ettikleri gibi sıradan bir insandır, o Allah’ın gönderdiği bir peygamberdir.

Bu parçadan Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Allah’ın kulu ve elçisi olduğu bildirilmektedir.
2. İslam’ın onayladığı görüş açıklanmaktadır.
3. Yahudilerin görüşü reddedilmektedir.
4. Hristiyanların görüşü savunulmaktadır.

6. Soru

“Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e, “Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır, demiştir.”

Bu hadisteki altı çizili kelime ile ifade edilen sureler aşağıdakiler­den hangisidir?

1. Fil – Kureyş
2. Felak – Nas
3. Zilzal - Fatiha
4. İhlas – Kevser

7. Soru

• “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal tanesi kadar küçük bile olsa, onu (adalet terazisine) getiririz...” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)

• “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi?” (Ahkâf suresi, 33. ayet)

Bu ayetlerin ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

1. Mizan - Berzah
2. Mizan - Ba’s
3. Ba’s - Mahşer
4. Mahşer – Berzah

8. Soru

• Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan, asi ve kibirli varlıktır.

• Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklardır.

• Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade verdiği ve gözle görülmeyen varlıklardır.

Burada aşağıdaki varlıklardan hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?

1. Şeytan
2. Ruh
3. Cin
4. Melek

9. Soru

Cebrail Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.

Azrail Canlıların ruhunu almakla görevlidir.

Mikâil Sûr’a üflemekle görevlidir.

İsrafil Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlidir.

Verilen ifadelerin doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?

1. Mikâil – İsrafil
2. Azrail - Mikâil
3. Cebrail - İsrafil
4. Cebrail - Azrail

10. Soru

Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye Hz. Peygamber: “Kıyamet için sen ne hazırladın?” diye cevap vermiştir.

Hz. Peygamber bu cevabı ile aşağıdakilerin hangisine dikkat çekmiştir?

1. Dünya hayatına sımsıkı sarılmak gerektiğine
2. Kıyametin zamanını yalnız Allah’ın bildiğine
3. Ahiretle ilgili soru sormanın yanlış olduğuna
4. Ahiret hayatı için hazırlık yapmak gerektiğine

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu