8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 9. Deneme Sınavı


Kader İnancı 9. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 9. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 9. Deneme Sınavı

1. Soru

“O (Allah) kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O’nun bildirdikleri dışında hiç kimse O’nun ilminden zorla bir şey öğrenemez.”

Ayet’el-Kürsi’nin bu bölümünde Allah ile ilgili;

I. Sonsuz ilim sahibi olduğu,

II. Yaratmanın yalnızca ona mahsus olduğu,

III. Yarattığı varlıklara benzemediği

Özelliklerinden hangilerine dikkat çekilmektedir?

1. Yalnız I
2. I ve II
3. II ve III
4. I ve III

2. Soru

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve kötülükten sakınma yeteneğini verene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiş­tir.” (Şems suresi, 8. ayet)

Buna göre,

I. Allah insanı, doğruyu seçecek niteliklerle yarat­mıştır.

II. İnsan, iyilik ve kötülük yapmada tercihlerini belirle­me kabiliyetine sahiptir.

III. Allah, insana seçme özgürlüğü vermiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve III
2. II ve III
3. I ve II
4. I, II ve III

3. Soru

I. Allah’ın her şeyi bildiği

II. Allah’tan başka ilah olmadığı

III. Yalnızca O’na kulluk edilip ondan yardım istenebi­leceği

IV. Allah’ın insanları koruyup kolladığı

Verilenlerden hangileri Ayete’l Kürsi’de değinilen konulardan biri değildir?

1. III ve IV
2. Yalnız I
3. Yalnız III
4. I ve IV

4. Soru

I. Depremde evleri yıkılan insanlar daha sağlam ze­mine sahip farklı bölgelere göç ettiler.

II. Bölgede yaşanan kuraklık sonucunda belli bitkile­rin yetişmesi olanaksız hale geldi.

III. Tarımsal üretimin azalması sonucunda belli bölge­lerde yaşanan işsizlik gelir kaybına neden oldu.

IV. Kültürler arası yaşanan farklılık insanların birbirle­riyle olan iletişimini olumsuz etkiledi.

Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örnek­lerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

1. I.
2. III.
3. IV.
4. II.

5. Soru

“Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kö­tülükte bulunursa zararı kendisinedir…” (Fussilet su­resi, 46. ayet)

“... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdaki kavramların hangisine vur­gu yapılmıştır?

1. Emek
2. Sorumluluk
3. Kader
4. Tevekkül

6. Soru

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkını Allah verir.” (Hud suresi, 6. ayet)

“Allah, dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden kısar.” (Şuara suresi, 12. ayet)

“Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin” (Nahl suresi, 114. ayet)

Verilen ayet mealleri doğrultusunda,

I. Rızkı yaratan da insanlara veren de Allah’tır.

II. Rızkın miktarı Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir.

III. Kaynağı ne olursa olsun her kazanç yenilebilir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve II
2. I, II ve III
3. I ve III
4. II ve III

7. Soru

Kur’an’da “Musa’yı da an. Çünkü o ihlas sahibi idi ve İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber idi.” (Mer­yem suresi, 51. ayet)

Ayette Hz. Musa ile ilgili,

I. Peygamber olduğu,

II. İşlerini samimiyetle yaptığı,

III. Kur’an’da adının geçtiği

İfadelerinden hangilerinin geçtiği söylenebilir?

1. I, II ve III
2. Yalnız I
3. II ve III
4. I ve II

8. Soru

İslam dininde Ayet’el- Kürsi duasına özel bir değer verilmiştir. Hz. Peygamber tarafından da okunması tavsiye edilen bu dua aslında bir sure değildir. Bakara suresinin tek bir ayetidir. Bu duaya önem verilme­sinin de çeşitli nedenleri vardır.

Bu nedenler arasında;

I. Ayette Allah’ın sıfatlarının yer alması,

II. Yapılması gereken ibadetleri insanlara bildirmesi,

III. Tevhit ilkesinin ayette vurgulanması

Hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

1. I, II ve III
2. I ve II
3. Yalnız I
4. I ve III

9. Soru

“Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmekte­dir.” (Rahman suresi, 5. ayet)

Ayette, ifade edilen fiziksel yasa aşağıdakilerden hangisidir?

1. Suyun kaldırma kuvveti
2. Yerçekimi yasası
3. Gök cisimlerinin yörüngede dönmesi
4. Isıtılan metallerin genleşmesi

10. Soru

Firavun’un zulmünden kavmiyle birlikte kaçan Hz. Musa, Kızıldeniz’e kadar ilerlemişti. Asasını kaldı­rınca Kızıldeniz ikiye ayrılarak tüm kavmi ve kendisi denizden karşıya geçerek kurtulmuştu. Arkalarından giden Firavun ve askerleri denizin birleşmesiyle he­lak olmuştu. Böylece Hz. Musa, Firavun zulmünden tamamen kurtulmuştu.

Parça doğrultusunda Hz. Musa ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

1. Asasıyla mucize göstermiştir.
2. Mısır’da uzun yıllar tebliğ görevinde bulunmuştur.
3. Kızıldeniz’i geçerek Firavun’un zulmünden kurtulmuştur.
4. Firavun’la mücadele etmiştir.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 9. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu