8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 8. Deneme Sınavı


Kader İnancı 8. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 8. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 8. Deneme Sınavı

1. Soru

Dünyaya gelen her insan bir kader programına tabidir. İnsanın ne yapacağını, başına ne geleceğini Yüce Al­lah ezeli ilminde biliyor. Ancak Allah’ın bilmiş olması, insanın o işi yapmasını mecbur kılmaz. Çünkü Allah, insanın önüne sonsuz seçenekler koymuş ve ona ira­de vererek seçim yapmasını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi irade ile ilişkili değildir?

1. “…O’nun katında her şey bir ölçü ( kader ve miktar) iledir” (Rad suresi, 8. ayet)
2. “… Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
3. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur..” (İsrâ suresi, 15. ayet.)
4. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.” (Beled suresi, 10. ayet.)

2. Soru

Kişinin, şartlarını yerine getirerek, işlerini Allah’a bırak­ması bir işe başlarken, sebeplere yapıştıktan sonra O’na güvenmesi, kalbin her işte Allah’a güvenmesidir.

I. “Benim canım sağ olduğu müddetçe, bu kuvvet sıhhat ve güç bende olduğu sürece, sırtım yere gelmez.”

II. “Benim bu malım, mülküm, param olduğu sürece bana bir şey olmaz, kimse bana bir şey yapamaz, ben her istediğimi alırım, her şeyi yaparım.”

III. “Babam hayatta olduğu sürece benim için endişe edilecek bir şey yok”

IV. “Zengin veya fakir olmamın hiçbir önemi yok, çün­kü Allah benimledir.”

Buna göre yukarıdaki örneklerden hangileri doğru tevekkül anlayışını yansıtmaz?

1. II ve IV
2. II, III ve IV
3. I, II ve III
4. I ve II

3. Soru

İnsan çalıştığı halde hemen istediği sonuca ulaşama­yabilir. Sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğüs germe­den, yorulup emek vermeden, uğraşıp çaba harcama­dan, kimi masraflara da girmeden olumlu, güzel, iyi bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Unutmayalım ki, Yüce Allah (c.c), çalışanları sever ve onlara rahmet eder.

Verilen paragraf doğrultusunda,

I. Zorluklar karşısında mücadele edilmelidir.

II. Allah’tan rızık istemek için emek harcanmalıdır.

III. Rızık, her zaman kolay şekilde elde edilmeyebilir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve III
2. I ve II
3. I, II ve III
4. II ve III

4. Soru

“.. Hiçbir kimse, rızkı gecikse bile Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkını tamamlamadan ölmeyecektir… Dünyalığı isteme konusunda dikkatli ve güzel davra­nınız, gayr-ı meşru yollara sapmayın. Helal olan dün­yalığı alınız ve haram olanı terk ediniz!”

Verilen hadis doğrultusunda,

I. Rızkı verecek olan Allah’tır.

II. İnsan, rızkını helal olan yollardan temin etmelidir.

III. İnsan, ahirette mutlu olmak için dünyadan el etek çekebilir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve III
2. I, II ve III
3. II ve III
4. I ve II

5. Soru

“Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvan­larını) sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara, “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayama­yız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır” dediler. “(Ka­sas/23)

Ayetin aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

1. Hz. Musa’nın Hz. Şuayb’ın kızları ile tanışmasının konu edinildiği
2. Hz. Musa’nın Mısır’dan çıkışından sonraki bir dönemde geçtiği
3. Firavunun Hz. Musa ve yanındakileri takip ettirdiği
4. Hz. Musa’nın yardımsever bir kimse olduğu

6. Soru

Tevekkül, dinimizin bildirdiği sebeplere kalben inan­dıktan sonra neticeyi sebeplerden değil, sebepleri yaratandan beklemektir. “Bir işe başladığın zaman, Allah’a tevekkül et, Ona güven!” (Al-i imran suresi, 159. ayet) ayetinde tevekkül ile beraber elinden ge­len çabanın gösterilmesi gerektiği, sonrasında Allah’a güvenmek gerektiği bildiriliyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekküle uy­gun bir davranış değildir?

1. Arabasını parkeden bir kişinin, araba kapısını kilitlemesi.
2. Hastalanan kişinin doktora gitmesi.
3. Yüzme bilmeyen kişinin denize girmesi.
4. Ders çalışan kişinin, sınavlarda başarılı olması.

7. Soru

“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: “–Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzâkere yapıyorlar. Derhal (buradan) çık! İnan ki ben, Sen’in iyiliğini isteyenlerdenim!” dedi. Musa etrafını kontrol ederek endişe içinde oradan çıktı: “– Rabbim! Beni zâlimlerin kötülüğünden kurtar!” dedi.” (Kasas suresi, 20-21. ayetler)

Verilen ayetler doğrultusunda Hz. Musa ile ilgili,

I. Allah’ın yardımına güvenmektedir.

II. Azim ve kararlı tavrının ardından tedbirli davran­mıştır.

III. Önlem aldıktan sonra, Allah’a güvenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve III
2. I ve II
3. I, II ve III
4. II ve III

8. Soru

Trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında aşırı hız yapmak, alkollü araç kullanma ve trafik kuralları­nı ihlal etmek gibi nedenler yer alır. Bu tür nedenlere bağlı olarak kaza yapan kişi, çevresine ve kendisine verdiği zarardan dolayı başkalarını suçlamak yerine suçu kendinde aramalıdır. Çünkü insan bu kurallara uymamaya kendisi karar vermiştir.

Paragraf aşağıdaki konulardan hangisine açıklık getirmektedir?

1. Cüzi iradenin ilahi yasaları değiştirebilmesi
2. Kaderin önceden yazılmış olduğu
3. Kazalarda bilinç dışı nedenlerin etkisi
4. İrade sorumluluk ilişkisi

9. Soru

Müminler Allah’ın her şeye gücünün yeteceğini, O’nun tek bir ol demesiyle her şeyin gerçekleşmesinin müm­kün olduğunu bilirler. Karşılaştıkları zorluklar karşı­sında ümitsizliğe kapılmaz, şartlar ne olursa olsun Allah’ın yardımının geleceğinden endişe duymazlar.

Verilen paragrafa göre,

I. Yalnızca Allah’a tevekkül edilmelidir.

II. Allah, dilediği her şeyi gerçekleştirme gücüne sa­hiptir.

III. Olumsuz şartlarda da Allah’a bağlanmalı ve ondan yardım istenmelidir.

Yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylene­bilir?

1. II ve III
2. I, II ve III
3. I ve II
4. I ve III

10. Soru

Allah,“….. Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız” (Kasas/7) diye vahyetti. Bu vahye uyan anne yavrusunu Firavunun askerlerin­den korumak için nehre bıraktı.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

1. Hz. Musa’nın Firavunun sarayında büyümesi Allah’ın takdiri ile olmuştur.
2. Allah, Hz. Musa’nın annesine ne yapacağını öğretmiştir.
3. Firavunun hanımı Hz. Musa’ya sütanneliği yapmıştır.
4. Hz. Musa, Allah tarafından korunmuştur.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 8. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Testler çok güzel çözüyorum ama hala tam anlayamadığım konular oluyor yanlışlarım çıkıyor :(

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu