8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 7. Deneme Sınavı


Kader İnancı 7. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 7. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 7. Deneme Sınavı

1. Soru

Canlı yaşamında yer çekiminin önemi büyüktür. Çün­kü tüm varlıkları kendine doğru çeken yer çekimi sa­yesinde yürüyen canlıların yere basmaları, cisimlerin uçmadan bulundukları zeminde durmaları, atmosferin dağılmadan Dünya’yı çevrelemesi, yağmurun yeryü­züne düşmesi mümkün olur.

Parça, aşağıdaki evrensel yasalardan hangileriyle ilişkilidir?

1. Toplumsal – Biyolojik
2. Fiziksel - Biyolojik
3. Yalnızca Biyolojik
4. Yalnızca Fiziksel

2. Soru

İnsanın yaratılışının bir anlamı ve amacı vardır. Bu­nun için insan hayatın anlamını kavramak, neye, niçin inandığını bilmek zorundadır. Bir amaç için yaratılan insanın dünyadaki görevi; Allah’a inanmak, onu tanı­mak, bilmek ve ona kulluk etmektir. İnsani ve ahlaki değerlere bağlı kalarak yaşayan insan sonsuz ve ebe­di olan hayata da hazırlanmalıdır.

Verilen bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ör­tüşür?

1. “..Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse, ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” (Al-i imran suresi, 145. ayet)
2. “Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah’a kolaydır.” (Fatır suresi, 15. ayet)
3. “..Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (Yunus suresi, 149. ayet)
4. “Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.” (Hicr suresi, 5. ayet)

3. Soru

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm)

Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

Altı çizili olan ifade verilmek istenen mesajlar doğ­rultusunda,

I. Dünya hayatı sonsuzdur.

II. Yaşamın belirlenmiş bir süresi vardır.

III. Her şey Allah’ın belirlediği vakitte son bulacaktır.

Hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

1. I ve III
2. I ve II
3. II ve III
4. I, II ve III

4. Soru

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürülecek­siniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)

Bu ayeti dikkate alan bir insanın aşağıdaki davra­nışlardan hangisini yapması beklenemez?

1. Dünya hayatının her nimetinden sonuna kadar faydalanması.
2. Vaktin kıymetini bilerek sorumluluklarını yerine getirmesi.
3. Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınması.
4. Ölümün her an gelebileceğini düşünerek kul hakkına girmemesi.

5. Soru

Kaderi bir plana benzetirsek, Kaza da plana uygun olarak o şeyin yapılmasıdır. Kâinatta meydana gelen ne varsa Allah’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur.

Verilen örneklerden hangisinin kaza kavramıyla ilgili olduğu söylenebilir?

1. Dünya’nın belli bir hızda sürekli olarak dönmesi
2. Suyun kaynaması için sıcaklığının uygun olması
3. İnsanların bir anne babadan dünyaya gelmeleri
4. Yağmurun yağması için uygun nem oranının gerekmesi

6. Soru

Cüz-i irade, kulun hayır veya şerden birini seçme hakkıdır. Bu iradeyi inkâr eden Kur’an’ın irade ile il­gili ayetlerini de inkâr etmiş olur. Cüzi irade hakkında Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı (irade) verene yemin olsun ki.” (Şems suresi, 8. ayet)

Buna göre aşağıda verilen örneklerden hangisi in­sanın cüz-i iradesine örnek olarak verilebilir?

1. İnsanının göz kapaklarını belli aralıklarla kapatıp açması
2. Kendine uygun meslek seçmek
3. Nefes alıp vermek
4. Kalbin belli bir ritimle atması

7. Soru

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

Verilen mealde altı çizili olan ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

1. Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı
2. Allah’ın sonsuz merhamet sahibi olduğu
3. Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi bildiği
4. Affetme yetkisinin sadece Allah’a ait olduğu

8. Soru

Peygamberimiz (sav) “Sizden herhangi birinizin sırtı­na bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden ha­yırlıdır...” buyurmuştur.

Verilen hadis doğrultusunda,

I. İslam dini çaba göstermeden rızık beklemeyi uy­gun görmez.

II. Emek harcamadan elde edilen kazanç dinimizde hoş görülmemiştir.

III. İnsan rızkını elde etmek için çalışmak zorundadır.

Hangi ifadelerin doğru olduğu söylenebilir?

1. I ve III
2. I, II ve III
3. II ve III
4. I ve II

9. Soru

I. “Onlar sabrederek rablerine güvenenlerdir.” (Nahl suresi, 42. ayet)

II. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi elleri­nizle işledikleriniz yüzündendir.” (Necm suresi, 39. ayet)

III. “...İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrahim suresi, 11. ayet)

IV. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter...” (Talâk suresi, 3. ayet)

Verilen ayetlerden hangisinde tevekkül konusu doğrudan yer almamaktadır?

1. I
2. III
3. IV
4. II

10. Soru

İşlenen kötülüklerin, işleyenin yanına kâr kalmayacağı gibi, yapılan iyiliklerin de karşılıksız olmayacağı anlayı­şı Kur’an’da yoğun olarak işlenmiştir. Sorumluluk ala­nı içerisinde değerlendirilen ve iradeye dayalı olarak gerçekleştirilen her söz ve davranışın ahirete yönelik bir neticesi belirlenmiş, iyi olan tavsiye edilirken, kötü­lükten sakındırma temel prensip kabul edilmiştir. Bu durum Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmış­tır:”…………………........................…………………”

Paragrafa eklenecek en uygun ayet aşağıdakiler­den hangisidir?

1. “Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.”(Tekasür suresi, 8. ayet)
2. “Sizi boşuna yarattığımızı ve tekrar huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminun suresi, 115. ayet)
3. “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame suresi, 36.ayet)
4. “Kim güzel bir işte aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işte aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır…” (Nisa suresi, 85. ayet)

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 7. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu