8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 3. Deneme Sınavı


Kader İnancı 3. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili özenle hazırlanan bu deneme sınavında bütün öğrencilerimize başarılar dileriz. Testi çözdükten sonra eksikleriniz varsa pekiştirmek için özetlerimizden ve etkinliklerimizden yararlanmayı unutmayın!


Kader İnancı 3. Deneme Sınavı

1. Soru

Bazı kimseler insanın yaşamı konusunda hiçbir gü­cünün olmadığına ve her şeyin önceden yazıldığına inanır. Bu kimselere göre bir konuda emek harcama gereksizdir. Çünkü nasılsa önceden hakkımızda her şeyin yazıldığı inancı onları hiçbir şey yapmamaya yö­neltir. Bu kimseler ……………..

Metnin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirile­mez?

1. Çalışmanın kaderi değiştiremeyeceğine inanır.
2. Kötü durumlarla karşılaşmamak için tedbir almazlar.
3. Ulaşmak istedikleri hedef uğrunda gevşeklik göstermezler.
4. Hakkımızda yazılanlar değişmez diye tedavi olmazlar.

2. Soru

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez...” (Tevbe suresi, 51.ayet)

Yukarıdaki ayet doğrultusunda,

I. İnsanın seçme hürriyeti olduğu,

II. Her şeyin kaderini Allah’ın belirlediği,

III. Allah tarafından insanlara nelerin iyi nelerin kötü olduğunun bildirildiği,

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. Yalnız I
2. Yalnız II
3. I ve II
4. II ve III

3. Soru

Sahabeden bir zat ölüm döşeğinde iken oğluna şöy­le demiş: “Oğlum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamaya­cağını bilmedikçe sen, imanın hakikatinin tadını asla bulamazsın. Zira ben, Peygamberimiz (s.a.v)’in şöyle söylediğini işittim: Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: “Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz!” dedi. Oğulcuğum, Peygamberimiz (s.a.v)’den şunu da işittim: “Kim bu inanç dışında ola­rak ölürse benden değildir.”(Ebu Davud, Sünnet 17)

Verilen paragrafta altı çizili olan ifadeyle anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan, kader karşısında acizdir.
2. İslam dini okuma ve yazmaya önem vermiştir.
3. Evrende yaratılmış olan her şey vakti zamanı gelince gerçekleşir.
4. Allah, evrendeki her şeyin kaderini önceden programlamıştır.

4. Soru

  • “Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen her hangi bir olay yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o, kitapta bulun­masın. Doğrusu bunu bilmek Allah’a kolaydır.” (Hadid suresi, 22. ayet)
  • “Bu sebeple yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Son­ra da bir takdire göre buraya geldin ey Musa!...” (Taha suresi, 40. ayet)

Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

1. Evrensel yasalar
2. Kaza ve kader
3. Ecel ve ömür
4. Tevekkül

5. Soru

“Allah’ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çı­kardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır... “ (Fatır Suresi, 27-28. ayetler)

“Bu ayetin konusu nedir?” diye soran öğretmene hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur?

1. Ali: Evrensel yasalar
2. Selim: Kaza ve kader
3. Kerim: İrade
4. Ahmet: Sorumluluk

6. Soru

Merve; sarışın, mavi gözlü ve uzun boylu bir genç kız­dır. Babasını görenler, bu özelliklerini babasından al­dığını söylerler. Anadolu’nun sakin bir ilçesinde yaşa­mını sürdüren Merve ve ailesi, Merve’nin iyi bir eğitim alması için İstanbul’a taşınmaya karar verir. Okumayı çok seven Merve, sınavlara da büyük bir azimle çalı­şır.

Buna göre, Merve’nin iradesi dışında gerçekleşen durumlara örnek olarak;

I. Sarışın ve mavi gözlü olması,

II. İyi bir eğitim için İstanbul’a gitmeyi düşünmesi,

III. Genetik özelliklerini babasından alması,

ifadelerinden hangileri verilebilir?

1. Yalnız I.
2. I ve II.
3. I ve III.
4. II ve III.

7. Soru

“Ki O, belli bir miktar ile gökten su indirdi de, onunla ölü bir memleketi ‘diriltti (ve her yanına hayat) yaydı’; siz de böyle (kabirlerinizden diriltilip) çıkarılacaksınız. “(Zuhruf Suresi, 11. ayet)

Ayetteki altı çizili bölüm, aşağıdaki kavramlardan hangisi için örnek oluşturur?

1. İrade
2. Emek
3. Yasalar
4. Kader

8. Soru

Kader; “ölçü, ölçme, miktar, bir şeyi ölçerek belirli bir ölçüye göre yapmak, onu takdir ederek tayin ve tah­sis etmek”, anlamlarına gelir. Her şey ilahi bir ölçüye bağlı olarak ezelde takdir ve tayin edilmiştir.

Kader inancının hayatımızdaki yeri ve önemini bi­len bir insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

1. Kaderinde her şeyin yazılı olduğunu düşünerek çaresizce kaderine itaat etmesi
2. Evrendeki her şeyin kadere uygun olup olduğuna inanması
3. Her şeyin Allah tarafından planlandığına iman etmesi
4. Evrendeki kusursuz düzeni korumaya çalışması

9. Soru

I. Kutup ayılarının vücutlarını kaplayan kıllar şeffaf olduğu için güneş ışınlarını daha çabuk tutup deri­ye hapsetmektedir.

II. Suyun kaynama ve donma derecesi gibi tuzluluk oranı da belli bir miktar ve orandadır.

III. Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, aralarındaki mesafe evrendeki düzeni sarsmayacak şekilde belli bir oranda yaratılmıştır.

IV. Buharlaşan hava yağmur ve kar taneleri olarak yeryüzüne belli bir oranda düşmektedir.

Evrendeki yasalarla ilgili numaralanmış örnek­lerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

1. I
2. II
3. III
4. IV

10. Soru

Çocuklar, insanın eylemleri, zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere iki kısımdır. Zorunlu olan durumlara; ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz, cinsiyetimizin ne olacağı ve ……………. örnek olarak verilebilir.

Öğretmen üçüncü örnek olarak aşağıdakilerden hangisini verebilir?

1. Hangi okula gideceğimiz
2. Hangi millete ve ırka mensup olacağımız
3. Hangi mesleğe sahip olacağımız
4. Hangi dine mensup olacağımız

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Kader İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu