8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 2. Deneme Sınavı


Kader İnancı 2. Deneme Sınavı:

Ünitemizle ilgili hazırlanan 2. deneme sınavımızda yine sizler için sorular özenle seçilerek hazırlanmıştır. Bu ünite ile ilgili test ve etkinliklerimize diğer yazılarımızdan ulaşarak LGS sınavına güzel bir şekilde hazırlanabilirsiniz.


Kader İnancı 2. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, biyolojik ve top­lumsal yasaların ortak özelliğidir?

1. Evrensel olmaları, deney, araştırma ve gözleme dayanmaları.
2. Maddenin yapısı, değişimi, hareketi ve diğer maddeler arasındaki ilişkileri incelemeleri.
3. İnsan ve yaşamı konu edinerek toplumun oluşumunu, gelişimini ve çözülümünü ele almaları.
4. Canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış evrelerini konu edinmeleri.

2. Soru

Allah, insanların hür iradeleriyle yapacakları seçimle­rin yerlerini, şekil ve zamanlarını ezelî ilmiyle bilir ve bu bilgisine göre diler. Yine Allah, bu dilemesine göre takdir eder, zamanı gelince kulun seçimi doğrultusun­da o fiili yaratır. Bu durumda Allah’ın ilmi, kulun seçi­mine müdahil olmayıp Allah’ın ezelî mânada bir şeyi bilmesinin kulun irade ve seçimi üzerinde zorlayıcı bir etkisi yoktur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

1. Her kul Allah’ın karşısında acizdir.
2. Allah’ın yaratmasında kulların seçimleri etkilidir.
3. Yaratılmış olan her şey kulun seçiminden bağımsızdır.
4. İnsanın, kendi yaşamındaki hiçbir olayda etkisi yoktur.

3. Soru

“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman suresi, 5-8. ayetler)

Bu ayeti ilke edinen bir kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

1. Çevrenin temizliğine karşı duyarlı olması
2. Atmosfere zarar veren gazların salınmasını engellemesi
3. Kirli atıkların denizlere dökülmesine karşı çıkması
4. Erozyonu önleyen ağaçların kesilmesine göz yumması

4. Soru

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

Verilen ayet doğrultusunda hangi öğrencinin ver­diği örneğin doğru olduğu söylenemez?

1. Semra: Deprem anında sakat olan evlerin yıkılması
2. Ali: Yağmurun ve karın yağması
3. Kerem: Güneşin ve ayın belli bir yörüngede hareket etmesi
4. Semih: Mevsimlerin bir birini takip etmesi

5. Soru

Seçim yapabilme özgürlüğü Allah’ın kula verdiği önemli özelliklerdendir. İnsanı sorumlu kılan da budur. Eğer Allah, insana bu özgürlüğü vermiş olmasaydı kullarını yaptıklarından sorumlu tutmazdı. Nitekim bu özelliğe sahip olmayan melekler yaptıklarından so­rumlu tutulmamıştır.

Parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

1. Kader ve kaza nedir?
2. İnsanın sorumluluk alanı neleri kapsar?
3. İrade nedir?
4. Kader ile irade arasında nasıl bir ilişki vardır?

6. Soru

Dünya sahip olduğu tüm özelliklerle, canlılığın sür­dürülebilmesine uygun olacak şekilde son derece hassas dengeler üzerinde yaratılmıştır. Dünyamız, tesadüflerin değil, tamamen bilinçli bir düzenlemenin ürünüdür. Tüm evrene hâkim olan kusursuz düzen bizi evreni sonsuz güç sahibi âlemlerin Rabbi olan Allah’ın yarattığı gerçeğine götürür.

Verilen bu paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiy­le ilişkilidir?

1. “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır.” (A’raf suresi, 54. ayet)
2. “Şüinphesiz biz Nûh’u, kavme, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye peygamber olarak gönderdik.” (Nûh Suresi, 1. ayet)
3. “...Herkes kazancına göre karşılık görür...” (Casiye suresi, 22. ayet)
4. “Ölümü aranızda biz tayin ettik…” (Vakıa suresi, 60. ayet)

7. Soru

Kar tanelerini oluşturan buz kristalleri, geçmişten gü­nümüze birçok bilim insanının dikkatini çekmeyi ba­şarmış. Örneğin 1611 yılında Johannes Kepler bir ma­kalesinde buz kristallerinin altılı simetri şekillerinden bahsediyor. Bundan yaklaşık 20 sene sonra, Rene Descartes doğada çok ender görülen 12 kenarlı kar tanesini gözlemlemiş. Kar taneleri öyle bir düzen için­de oluşuyor ki, her birinin etrafı, aynı şekilde oluşan altı adet kar tanesi tarafından aynı düzlemde çevrili­yor.

Bu paragrafta vurgulanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

1. Allah evrende var ettiği her şeyi en ince detayına kadar kusursuz yaratmıştır.
2. Allah evreni insanlar için yaratmıştır.
3. Bilim adamları, evrendeki düzenin ilahi bir varlık tarafından yaratıldığını kabul etmektedir.
4. Allah yarattığı bu kusursuz düzenin insanlar tarafından bozulmamasını buyurmuştur.

8. Soru

Kaza ve kader kavramları, Allah’ın evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dâhilinde, belirli bir ölçü içinde bir düzen, uyum ve değişmez yasalara bağlı olarak yarat­masını ifade eder. Bu durum evrenin yasalarının oldu­ğunu ortaya koymaktadır. Bunlar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan oluşur. Allah Kur’an’da bu yasa­larla ilgili çok sayıda ayet bildirmiştir. Bunlardan biri şöy­ledir: “…………………………………………………..”

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ayet aşağıdakilerden hangisidir?

1. “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez…” (Tevbe suresi, 51. ayet)
2. “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a âit olmasın… (Hûd Suresi, 88. ayet)
3. “... Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın.” (Fatır suresi, 43. ayet)
4. “Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.” (Nahl Suresi, 71. ayet)

9. Soru

• Ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede 16 mil­yon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona (505.000 km3) ulaşır. Bu, aynı za­manda bir yılda Dünya’ya yağan yağmur miktarı­dır.

• Yağmur ve kar, fırtınalı havalarda dahi yağarken birbirleriyle çarpışmaz. Eğer çarpışsalar yeryüzü­ne gelinceye kadar dev kütleler oluşturup bizlere zarar vereceklerdi. Bu da kütlelerinin en hassas terazilerin ölçemeyeceği hassasiyette birbirine eşit olduğunu gösteriyor.

Bu cümlelerde vurgulanan ortak nokta aşağıdaki­lerden hangisidir?

1. İnsanlar, evrendeki düzen hakkında araştırma yapmalıdır.
2. Evrendeki her şey Allah’ın belirlediği yasalara göre hareket eder.
3. Evren, Allah’ın koruması altındadır.
4. Evrendeki gerçekleşecek olan her şey kaderde yazılıdır.

10. Soru

Bilindiği gibi yeryüzündeki yaşamın ana enerji kay­nağı Güneş’tir. Ancak insanlar ve hayvanlar, güneş enerjisini doğrudan kullanamazlar, çünkü bünyelerin­de bu enerjiyi olduğu gibi kullanabilecekleri sistemler yoktur. Bu yüzden güneş enerjisi de ancak bitkilerin ürettiği besinler aracılığıyla, kullanılabilir enerji olarak insanlara ve hayvanlara ulaşır. Hücrelerimiz tarafın­dan kullanılan enerji hammaddelerinin tümü, gerçek­te bitkiler aracılığıyla bize taşınan güneş enerjisidir.

Verilen paragraf aşağıdaki yasalardan hangileriyle ilişkilidir?

1. Yalnızca biyolojik yasa
2. Biyolojik ve fiziksel yasa
3. Toplumsal ve fiziksel yasa
4. Biyolojik ve toplumsal yasa

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Kader İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu