8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 11. Deneme Sınavı


Kader İnancı 11. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 11. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 11. Deneme Sınavı

1. Soru

Hz. Peygamber “Bir farz namazın ardından Ayet el-Kürsi’yi okuyan kimse, sonraki namaza kadar Al­lah’ın himayesi altındadır.” buyurmuştur.

Parçada Ayet el-Kürsiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1. Allah’tan yardım ve koruma istemek için okunabildiği
2. Hz. Peygamber tarafından okunmasının tavsiye edildiği
3. Ezberlenmesinin farz olarak emredildiği
4. Vakit namazlarından sonra okunması gerektiği

2. Soru

Öğretmen derste “Her can, ölümü tadacaktır. So­nunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet.) ayetini okuduktan sonra babası terörde şehit olmuş olan Ahmet ağlamaya başladı. Bunun üzerine öğretmen onu sakinleştirmek için: “Bak Ahmet Allah bize: “………………………………” diyerek babanla il­gili müjde veriyor. Senin baban seçilmiş bir kahraman onunla gurur duymalısın. “ dedi.

Verilen boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisi ge­lirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

1. “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…” (Fâtır suresi, 13. ayet)
2. “…(Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
3. “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, 154. ayet)
4. “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır…” (Lokman suresi, 34. ayet)

3. Soru

• Suyun donması, ısıyı çekme ve tutma kapasitesi­nin bulunması, okyanuslar gibi son derece geniş su kütlelerinin varlığı ve ısının bu sayede Dünya üzerinde dengeli bir şekilde dağılması, hepsi Dün­ya’ya özgü özelliklerdir.

• Dünya’nın ekvator ile kutuplar arasında yaklaşık 100°C’lik bir ısı farkı vardır. Eğer böyle bir ısı farkı fazla engebesi olmayan bir yüzeyde gerçekleşmiş olsaydı, hızı saatte 1.000 km’ye varan fırtınalar Dünya’yı allak bullak ederdi.

• Arıların besin kaynağı çiçek özleridir. Ancak kış aylarında çiçek özü bulamadıkları için, topladıkları çiçek özlerini vücutlarındaki özel salgılarla birleşti­rerek, yeni bir besin maddesini yani balı üretir ve bunu kış için depolarlar.

Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki yasalardan hangileriyle ilişkilidir?

1. Biyolojik ve toplumsal
2. Fiziksel ve biyolojik
3. Fiziksel ve toplumsal
4. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal

4. Soru

İrade, sözlükte “istek, arzu, dilek, emir, sevk ve güç” gibi anlamlara gelmektedir. Buna göre irade; bir şeyin yapılmasında veya yapılmamasında güç sahibi olan kişinin seçme özgürlüğünün bulunmasıdır.

Buna göre akıl ve iradeyle ilgili olarak,

I. İnsana verilmiş önemli bir özelliktir.

II. Akıl sağlığının olmaması sorumluluğu da ortadan kaldırır.

III. İrade sahibi olan kişi verdiği kararlardan sorumlu­dur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I, II ve III
2. I ve II
3. II ve III
4. Yalnız I

5. Soru

“Dişinin gebe kalması ve doğurması, ancak O’nun bilgisiyledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömür­lerin azalması şüphesiz kitap’tadır.” (Fâtır suresi, 11. ayet.)

Ayetin değindiği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

1. Dünya hayatının da bir sonu vardır.
2. Ecel ve ömür Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.
3. Ecel vakti yalnızca canlılar için belirlenmiştir.
4. Dünya yaşamı faydalı geçirilmelidir.

6. Soru

Dünyanın atmosfer yapısı, Güneş Sistemi’ndeki konu­mu, suyun varlığı, bitkilerin ve diğer canlıların varlığı kısacası her şey tam olması gerektiği gibidir. Allah ev­reni, insan aklının sınırlarını zorlayacak mükemmel­likteki bir düzen ile var etmiştir. Yani Allah, evrendeki muazzam düzenin, kusursuz dengenin ve benzersiz tasarımın tek sahibidir.

Verilen paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkili değildir?

1. “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
2. “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet)
3. “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…” (Kasas suresi, 77. ayet)
4. “Biz suyu gökten bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz...” (Mü’minûn suresi, 18. ayet)

7. Soru

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Kanuni Sultan Süleyman

Bu sözde vurgulanan ana mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

1. Halkı olmayan devletin sağlıklı olamayacağı
2. Sağlıklı olmanın birçok şeyden önemli olduğu
3. Devletlerin ayakta olmasının sağlıkla mümkün olduğu
4. Sağlıklı olmanın tedaviyle mümkün olabileceği

8. Soru

İslam dini, emeği kutsal kabul etmiş, rızkın helal yol­lardan kazanılmasını istemiştir. Çalışıp kazanmak, onurlu bir yaşam için vazgeçilmez bir kuraldır. Dinimiz, dünya hayatının boşa geçirilmemesini öğütlemiştir. Bu nedenle insan, çalışmasının karşılığını alacağı bilin­ciyle hareket etmelidir. Bu bilinç ona olumsuz tutum ve davranışlarla başa çıkabilme becerisi kazandıracaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dininin çalışmaya yönelik tavsiyesine uygundur?

1. Semih: Birkaç gündür yağmur yağmıyor. Kanalları açıp tarlayı sulamam gerekiyor.
2. Serdar: Bugün kendimi çok kısmetli hissediyorum, at yarışını kazanacağım. Bu kez kesin tutacak!
3. Sena: Sabırla bekleyelim, ne de olsa Allah herkesin rızkını gönderiyor.
4. Seda: Sınava çok az kaldı artık çalışsam da bir şey değişmez.

9. Soru

“Bedenimizin tamamı bir yana, sadece başparmağımız olmasaydı teknik ve medeniyet ortaya çıkmazdı.” Gerçekten de bütün buluşlar, keşifler, sanatlar bir yö­nüyle, başparmağa bağlı. O da diğer parmaklarla yan yana gelseydi, ne kalem tutabilirdik ne kaşık ne de çekiç. İnsanoğlu, bütün varlık âlemi bir yana, sadece başparmağına ibretlik olarak bakabilse, Allah’ın ilahi kaderini en açık bir şekilde görecektir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen bu paragrafla örtüşmektedir?

1. “Güneş’i Ay’ı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır...” (A’raf suresi, 54. ayet.)
2. “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4. ayet)
3. “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır... Her şeyi o yarattı...” (En’am suresi, 101. ayet.)
4. “O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır...” (Ra’d suresi, 3. ayet.)

10. Soru

“(Ey peygamber) Eğer o müşrikler (kâfirler) yüz çevi­rirlerse bil ki biz seni onların başına bekçi olarak gön­dermedik. Senin vazifen, (onları zorla iman ettirmek değil) Allah’ın ayetlerini tebliğ etmektir.” (Şura suresi, 48. ayet)

Verilen ayet doğrultusunda Peygamberler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

1. Davetlerine engel olan şeylerle mücadele etmiş, fakat zor kullanmamışlardır.
2. İmana gelmeyenleri ahirette ceza almakla korkutmuşlardır.
3. İslam’a davet konusunda baskı ve şiddetten uzak olmuşlardır.
4. İnsanları imana gelmeleri için zorlamamışlardır.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 11. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu