8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 10. Deneme Sınavı


Kader İnancı 10. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 10. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 10. Deneme Sınavı

1. Soru

“Başınıza gelen her hangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Necm suresi, 39. ayet)

Verilen ayeti ilke edinen bir kişiden aşağıdakiler­den hangisini söylemesi beklenir?

1. Ben elimden geleni yaptım! Alın yazım buysa ben ne yapabilirim ki?
2. Allah kaderimi böyle takdir etmiş ne yapayım!
3. Allah bana irade vermiş hatamı kendim düzeltmeliyim.
4. Elden ne gelir? Demek ki bunu da yaşayıp görecekmişiz!

2. Soru

“Eğer yıldızlar birbirlerine biraz daha yakın olsalar, astrofizik çok da farklı olmazdı. Yıldızlarda ve diğer gök cisimlerinde süregiden temel fiziksel işlemlerde hiçbir değişim gerçekleşmezdi. Uzak bir noktadan ba­kıldığında, galaksimizin görünüşü de şimdikiyle aynı olurdu. Tek fark, gece çimler üzerine uzanıp da izle­diğim gökyüzünde çok daha fazla sayıda yıldız bulun­ması olurdu. Ama pardon, evet; bir fark daha olurdu: Bu manzarayı seyredecek olan “ben” olmazdım… Uzaydaki bu devasa boşluk, bizim varlığımızın bir ön şartıdır.” (George Greenstein, The Symbiotic Univer­se, s. 21)

Verilen paragraf doğrultusunda,

I. Evrendeki gök cisimlerinin dağılımı yaşamı ola­naklı kılacak şekilde ayarlanmıştır.

II. Yaratılan denge, Allah’ın benzersiz yaratma sana­tının örneklerinden biridir.

III. Allah, evreni insanın yaşam koşullarına uygun ola­rak yaratmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve III
2. I ve II
3. II ve III
4. I, II ve III

3. Soru

Hz. Peygamber, boş duranları sevmez, kendisi de boşa vakit geçirmekten son derece endişe ederdi. Nitekim O, vaktini boşa geçirenleri sevmediğini, “İn­sanların çoğu sıhhatin ve boş vaktin kıymetini bilmez­ler.” ve “Hastalığın için sıhhatinden, ölümün için ha­yatından istifade et. Vaktini boş geçirme.” sözleriyle ifade etmiştir. Mahşer günü kişinin, “ömrünü nerede harcadın?”, “gençliğini nasıl tükettin?” gibi sorulara muhatap olacağını haber vererek, zamanın en iyi bir biçimde değerlendirilmesini teşvik etmiştir.

Buna göre Hz. Muhammed’in bu tutumuyla ilgili;

I. İnsanları daima çalışmaya teşvik etmiştir.

II. Vakti iyi değerlendirmek için çalışmaktan daha önemli işler olduğunu vurgulamıştır.

III. İnsanların zamanını hayırlı işlerde tüketmesi ge­rektiğini ifade etmiştir.

Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

1. II ve III
2. I ve III
3. I, II ve III
4. I ve II

4. Soru

“De ki Allah dilemedikçe, kendime hiçbir fayda ve za­rar getirmeye kadir değilim.” (A’raf suresi, 188. ayet)

Verilen ayette altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sadece Allah’a tevekkül edilmesi gerektiği
2. Allah’ın insanı sorumlu olarak yarattığı
3. Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceği
4. İnsanın iradesinin sınırlı olduğu

5. Soru

Dünya’yı bir misket büyüklüğünde düşünecek olursak, Güneş’i de bildiğimiz futbol toplarının iki katı kadar bü­yüklüğe sahip yuvarlak bir küre olarak düşünmemiz gerekecektir. Dünya ve Güneş arasındaki mesafeyi de bu benzetmeye uygun ölçülere indirelim. Bunun için misket büyüklüğündeki Dünya ile top büyüklüğün­deki Güneş’in arasını yaklaşık 280 metre yapmamız gerekecektir. Güneş Sistemi’nin en dışında bulunan gezegenleri ise kilometrelerce öteye taşımamız gere­kecektir.

Yukarıda verilen paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşür?

1. “Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız...” (Nahl suresi, 18. ayet)
2. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)
3. “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
4. “... Yeryüzünde gezin, dolaşın; Allah’ın ayetlerini yalanlayanların durumunu görün.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)

6. Soru

• “Hayır, öyle değil!, kim ihsan olarak yüzünü Allah’a döndürürse (Allah’a hakkıyla kulluk ederse) onun mükafatı Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir kor­ku vardır, ne de üzüntü çekerler.” (Bakara suresi, 112. ayet)

• “Hayır! (gerçek, onların dediği gibi değil) Kim sö­zünü yerine getirir ve Allah’a karşı gelmekten sa­kınırsa şüphesiz Allah da sakınanları sever.” (Al-i İmran suresi, 76. ayet)

Verilen ayetler doğrultusunda,

I. İnsan tercihlerinde özgürdür.

II. Allah, tercihlerini doğrudan yana kullananları ahi­rette ödüllendirir.

III. Allah, herkesi sadece kendi kurtuluşuyla sorumlu tutmuştur.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I, II ve III
2. I ve III
3. II ve III
4. I ve II

7. Soru

Bazı insanlar kaderi yanlış anlamakta, başarısızlığı, yoksulluğu, hastalığı kader olarak değerlendirmekte­dir. Bu ve benzeri anlayışlar İslam düşüncesine ay­kırıdır. Çünkü İslam’a göre, yoksulluktan kurtulmak isteyen insan çalışıp üretmelidir. Derslerinde başarılı olmak isteyen öğrenci planlı çalışmalıdır. Sağlıklı ol­mak isteyen kişi düzenli yaşamalı ve spor yapmalıdır.

Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?

1. Toplumda yanlış kader anlayışını düzeltmenin yolları nelerdir?
2. İslam düşüncesine aykırı olan inanışlar nelerdir?
3. Akıl ve irade sahibi olan insan ibadetleri nasıl yapmalıdır?
4. İnsanın kaderini değiştirmesi mümkün müdür?

8. Soru

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Al­lah’ın üzerinedir. “ (Hud Suresi, 6. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki sözlerden hangisiyle ilişkili değildir?

1. “Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de arslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur.”
2. “Ağılda oğlak doğunca, derede otu biter. “
3. “Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. “
4. “Acele bir ağaçtır, meyvesi de pişmanlık.”

9. Soru

I. “Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel takdir eden O’dur.” (Maide suresi, 2. ayet)

II. “Allah süresi geldiği zaman hiç bir canı ertelemez. “(Münafikûn suresi, 11. ayet)

III. (Güneş ve aydan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler.” (Fatır suresi, 13. ayet)

IV. “Sizi geceleyin ölü gibi uyutan, gündüzün ne yap­tıklarınızı bilen, sonra ölüm ânı gelinceye kadar gündüzleri sizi uyandırıp kaldıran O’dur.” (Enam suresi, 60. ayet)

Ecel ve ömür konusuyla ilgili verilen ayetlerden hangisi evrenin de bir eceli olduğuna işaret et­mektedir?

1. I.
2. II.
3. III.
4. IV.

10. Soru

I. Güneş’in ve ayın çekim gücüne bağlı olarak okya­nuslardaki su seviyesinde meydana gelen yüksel­me ve alçalmalar, med-cezir olaylarının meydana gelmesine neden olur.

II. Kelebekler kanatsız doğarlar. Biçimlerine ulaşma­ları için dört aşama geçirmeleri gerekir. Bazıları 24 saat bazıları 1-2 ay ömre sahip olan kelebekler yu­murtadan bir kurtçuk olarak çıkarlar.

III. Dünya özel olarak tasarlanmıştır. Örneğin su uzayda çok nadir rastlanan bir bileşimdir. Sıvı ha­lindeki su Güneş Sistemi’nde sadece bizim geze­genimizde vardır.

Numaralandırılmış ifadelerden hangileri fiziksel yasaya örnek oluşturur?

1. I ve III
2. II ve III
3. I ve II
4. I, II ve III

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 10. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu