8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 1. Deneme Sınavı


Kader İnancı 1. Deneme Sınavı:

Ünitemizle ilgili hazırladığımız bu 10 soruluk deneme sınavında, sizlerin LGS öncesi sınava güzel ve etkili bir şekilde hazırlanmanız için sorular özenle seçilmiştir. Sınavı çözdükten sonra öğrenmenizi daha etkili hale getirmek ve yanlışlarınızı öğrenmek için ünite özetlerimizden yararlanabilirsiniz. Başarılar Dileriz!


Kader İnancı 1. Deneme Sınavı

1. Soru

Dünya göğünün “korunmuş tavan” özelliğine sahip olması, Dünya’nın çekirdeğinin yapısı, dönüş hızı, ge­zegenler arası uzaklık ve gezegenlerin kütleleri gibi pek çok değişkenin en uygun noktada birleşmesini gerektirmektedir. Tüm bunlar şu gerçeği bir kez daha göstermektedir: Üzerinde yaşadığımız Dünya, canlı­ların hayatı için çok özel bir biçimde inşa edilmiş bir güzelliktir.

Bu parçada Allah’ın evrende koyduğu yasaların hangisinden söz edilmektedir?

1. Biyolojik Yasalar
2. Fiziksel Yasalar
3. Toplumsal Yasalar
4. Kimyasal Yasalar

2. Soru

Kâinat üzerinde karmaşık ve milyarlarca detayla be­zenmiş olan sistemi yaratan ve bunun her anını mu­hafaza eden Allah’tır. O her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesine, her dakikasına sonsuz aklıyla ve gücüyle hükmederek kusursuz bir düzen oluşturmuştur ve halen de bu düzeni anbean yarat­makta, gözetlemekte ve korumaktadır.

Bu paragrafta verilmek istenen mesaj aşağıdaki­lerden hangisidir?

1. Kainatın Allah’ın birliğini gösterdiği
2. Allah’ın, evreni kusursuz olarak yaratmış olduğu
3. Allah’ın, insana seçme hürriyeti ve irade verdiği
4. Allah’ın, yarattığı evrenin de bir sonu olduğu

3. Soru

I. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekiler sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”(Fatır su­resi, 44. ayet)

II. “... Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan mey­veler çıkardık...” (Fatır suresi, 27. ayet)

III. “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan suresi, 62. ayet)

IV. “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık, onlar ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.” (Enbiya suresi, 32. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri fiziksel yasa ile ilgilidir?

1. I ve II
2. II ve III
3. I ve IV
4. III ve IV

4. Soru

Michael Denton, Nature’s Destiny (Doğanın Kaderi) adlı kitabında şu konuya değinir: Son derece çarpıcı olan bir başka gerçek, evrenin sadece bizim varlığı­mıza ve biyolojik ihtiyaçlarımıza olağanüstü derece­de uygun olması değil, aynı zamanda bizim onu an­lamamıza da son derece uygun olmasıdır... Güneş Sistemimiz’in bir galaktik kolun kıyısında bulunması, bizim geceleri gökyüzünü inceleyerek uzak galaksileri görebilmemizi ve evrenin genel yapısı hakkında bil­gi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Eğer bir galaksinin merkezinde yer alsaydık, hiçbir zaman bir spiral ga­laksinin yapısını gözlemleyemez ya da evrenin yapısı hakkında bir fikir sahibi olamazdık.

Bu paragrafta verilmek istenen ana mesaj aşağı­dakilerden hangisidir?

1. Evren, sadece insanlar için yaratılmıştır.
2. Allah evreni çok ince hesaplarla, her detayı düşünerek yaratmıştır.
3. Canlılarda olduğu gibi evrenin de bir sonu vardır.
4. Galaksiler dünyayı korumak amacıyla yaratılmıştır.

5. Soru

Bal arıları küçük balmumu parçalarına şekil vererek, 30.000 arının yaşayabileceği ve birlikte çalışabileceği bir kovan inşa ederler. Kovan, her bir yüzünde yüzler­ce küçük hücre bulunan balmumu duvarlı peteklerden oluşur. Bütün petek hücrelerin tamamı aynı büyüklük­tedir. Bu mühendislik harikası, binlerce arının birlikte çalışmasıyla yapılır. Arılar, bu hücreleri, besin depola­mak ve genç arıların bakımı için kullanırlar

Verilen örnek aşağıdaki evrensel yasalardan han­gisiyle ilişkilidir?

1. Biyolojik
2. Fiziksel
3. Toplumsal
4. Çevresel

6. Soru

  • “...O’nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir” (Ra’d suresi, 8. ayet).
  • “...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadde­ratını tayin eden Allah, yüceler yücesidir” (Furkan su­resi, 2. ayet).
  • “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez...” (Tevbe suresi, 51. ayet).

Ayetlerdeki altı çizili sözcükler aşağıdaki kavram­lardan hangisi ile ifade edilmektedir?

1. Kaza
2. İrade
3. Evrensel Yasalar
4. Kader

7. Soru

Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar düşü­nüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerin­den farklı bir yasa ile ilgilidir?

1. Dağların varlığı yeryüzündeki ısının dengeli bir biçimde dağılımında önemli bir faktördür.
2. Denizlerde donma üst taraftan başlar, çünkü donan tabaka, suyun diğer sıvı kesiminden daha hafiftir.
3. Yılanlar yılda bir yada iki kez deri değiştirerek vücutlarının büyümesini, gelişmesini ve uzamasını sağlarlar.
4. Yaz aylarında gündüz sıcağı ile çok çabuk ısınan kum, gece ile birlikte çok çabuk soğur.

8. Soru

Çoğunlukla pek farkında olmayız, ama her gezegene olduğu gibi Dünya’ya da çok sayıda göktaşı düşmek­tedir. Diğer gezegenlere düştüklerinde dev kraterler açan bu göktaşlarının Dünya’ya zarar vermemeleri­nin nedeni, gezegenimizi saran atmosferin düşmekte olan göktaşlarına karşı büyük bir direnç göstermesidir. Böylece, büyük felaketlere yol açabilecek bu tehlike, atmosfer sayesinde engellenmiş olur.

Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisinde anlatıl­mak istenen duruma örnek gösterilebilir?

1. “Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık, onlar ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler.” (Enbiya Suresi, 32. ayet)
2. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın” (Âl-i İmran suresi, 137. ayet)
3. “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır” (Furkan suresi, 62. ayet)
4. “Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman suresi, 5. ayet)

9. Soru

Dünya’nın uzaydaki konumu, bu evrenin insan yaşamı için tasarlanmış olduğunu gösteren kanıtlar içermektedir. Yani evrenin Allah tarafından yaratılmış ve düzenlenmiş olduğu, apaçık bir gerçektir. Allah yarattığı diğer güzel­likleri de gözlemleyebilmemiz için, Güneş Sistemimizin yerini de özel olarak tasarlamıştır. Kimi insanların bunu kavrayamamalarının nedeni, samimi ve ön yargısız bir biçimde düşünememeleridir. Oysa samimi olarak düşü­nen her akıl sahibi insan, evrende hiçbir şeyin amaçsız ve başıboş olmadığını, Allah tarafından insan için yara­tılmış ve düzenlenmiş olduğunu anlar.

Bu metnin ana fikrini ifade eden ayet aşağıdakiler­den hangisidir?

1. “Göklerin ve yerin sırrı Allah’a aittir”(Şura suresi, 12.ayet)
2. “Bakmazlar mı yağmur yüklü bulutlara, ve görmezler mi nasıl yaratılmış onlar?..” (Ğaşiye suresi, 17. ayet)
3. “O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır…” (Secde suresi, 7. ayet)
4. “Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak (boş yere) yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır...” (Sad Suresi, 27. ayet)

10. Soru

I. Kaderi bir plana benzetirsek, Kaza da plana uygun ola­rak o şeyin yapılmasıdır. II. Kâinatta meydana gelen her şey, Allah’ın bilmesi, dilemesi ve yaratması iledir. O’ndan başka yaratıcı yoktur. III. Kader ve Kazaya iman etmek, hayır ve şer’in Allah tarafından takdir edilmesine, belir­lenmesine ve zamanı gelince belirlendiği gibi yine Allah tarafından yaratılmasına inanmak demektir. IV. Bu konu da unutulmaması gereken husus, her şeyi takdir eden ve yaratan Allah’tır, insan Allah’ın karşısında acizdir ve seçme hürriyetine sahip değildir.

Bu cümlelerin hangilerinde kader ve kaza ile ilgili yanlış bir bilgiye yer verilmiştir?

1. Yalnız I
2. Yalnız IV
3. I ve II
4. II ve III

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 1. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Kader İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu